Koulutusta kentän tarpeisiin

WP_20151118_12_52_31_Pro

ERNOD –hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kirjastojen, nuorisotyöntekijöiden sekä erityisnuorten kanssa toimivien oppilaitosten ja järjestöjen henkilöstön kouluttaminen mediavaikuttamisen ja sosiokulttuurisen lukemisen menetelmiin sekä erityisryhmien kohtaamiseen ja ohjaamiseen.

Koulutustarpeiden kartoittamiseksi ERNOD-hankkeessa toteutettiin marraskuun 2015 aikana koulutustarvekartoitus sähköisenä webropol –kyselynä. Kysely lähetettiin hankkeen yhteistyökumppaneille ja osatoteuttajille, joita pyydettiin jakamaan kyselyä omissa organisaatioissaan. Kyselyssä kartoitettiin hankekumppaneiden henkilöstön käsityksiä ja kokemuksia erityisnuorten kohtaamisesta omassa työssä, ohjausosaamista sekä mediakasvatuksen roolia ja sisältöjä omassa työssä.

”Erityisryhmien kohtaamisessa kaikenlainen koulutus on tarpeen”

Kyselyyn saatiin 22 vastausta, ja suurin osa vastaajista oli kunnallisista kirjastopalveluista. Vastauksia saatiin myös järjestökentältä sekä oppilaitoksista. Koulutustarvekartoitus vahvisti, että kirjastoissa, järjestöissä sekä oppilaitoksissa on tarvetta sekä mediavaikuttamisen, mediakasvatuksen että erityisryhmien (esimerkiksi maahanmuuttajat, vammaiset, romanit) kohtaamiseen liittyvälle koulutukselle. Koulutustarvekartoituksessa nousi esille myös se, että erityisesti kirjasto- ja järjestökentällä on tarvetta myös sellaiseen koulutukseen, jossa tarkastellaan nuoruutta elämänvaiheena sekä digitaalisuutta nuorten arjessa. Tähän tarpeeseen ERNOD-hanke tulee omalta osaltaan vastaamaan. Myös ohjelmointi ja koodaaminen sekä pelillisyys nostettiin esille ajankohtaisina teemoina, joihin kaivataan koulutusta.

”Kirjastossa mediakasvatus on osa arkea” 

Koulutustarvekartoituksessa kartoitettiin myös käsityksiä ja kokemuksia mediakasvatuksen roolista ja sisällöstä omassa työssä. Mediakasvatus on käsitteenä laaja, mikä näkyi myös vastauksissa. Valtaosa kyselyyn vastaajista työskentelee kirjastoissa, ja suuressa osassa vastauksissa mediakasvatuksen roolia omassa työssä kuvailtiin ensisijaisesti kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksen näkökulmasta. Mediakasvatuksen roolia ja sisältöjä omassa työssä kuvattiin myös esimerkiksi kirjavinkkauksen ja lukuinnostamisen, ohjelmistojen ja tietotekniikan opastuksen, viestinnän sekä nettietiketin näkökulmasta. Mitä muuta mediakasvatus voisi olla? Entä mihin kaikkialle mediakasvatus voi ulottua myös kirjaston ja oppilaitosten seinien ulkopuolella? Tähän liittyviä pilotointeja tullaan ERNOD-hankkeessa tekemään erityisesti mediaklubeissa, joita järjestetään yhteistyössä muun muassa kirjastojen, erityisnuorille koulutusta tarjoavien toisen asteen oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

”Tietojen vaihtoa maahanmuuttotyötä tekevien kanssa”

Kyselyvastauksissa sivuttiin myös monialaisen yhteistyön kehittämistä nuorisotyössä. Esille nostettiin esimerkiksi tarve kuulla maahanmuuttotyötä tekevien ammattilaisten kokemuksia siitä, millaista toimintaa kirjastot voisivat tarjota vastaanottokeskuksien asiakkaille. Tämä monialaisen yhteistyön kehittäminen on myös keskeinen osa tätä hanketta, jossa tullaan jäsentämään ”kolmannen työn” käsitettä käytäntöön. Kolmannella työllä tarkoitetaan ammattialojen rajapinnoilla olevaa yhteistyötä tai yhteistä työtä, mikä ei ole välttämättä kenenkään ammattialan perustehtävää, mutta mikä voi muuttua ammattialan perustehtävän osaksi. Kolmannen työn näkökulmasta tässä hankkeessa toteuttavat monialaiset koulutukset tukevat myös asiantuntijaverkostojen ja yhteistyömenetelmien luomista nuorten kanssa toimivien kesken. Tavoitteena on löytää selkeitä tapoja toimia yhteisen päämäärän eli nuorten osallisuuden edistämisen vuoksi.

 

Sanna Lappalainen, projektipäällikkö
ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s