Restonomiopiskelijoiden hiilijalanjäljen lukutaitoa on selvitetty

Meidän kaikkien on tehtävä töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämän päivän nuoret ovat merkittävä kuluttajaryhmä ja kohta päättävissä asemissa, joten  tärkeä osa ilmastotyötä on koulutus.

Lukutaito-käsitettä on ryhdytty käyttämään kokonaisuudesta, johon sisältyvät karkeasti jaoteltuna yksilön johonkin asiaan liittyvä tiedostaminen, tieto, asenteet ja käyttäytyminen. Kun puhutaan ilmastionmuutoksen tai hiilijalanjäljen lukutaidosta, tarkoitetaan kaikkia edellä mainittuja ulottuvuuksia.

IMG_1220_seasonaltunnilla.jpg
Pariisin ilmastokokouksen aikana opiskelijoilla oli ryhmätyö, jossa he  etsivät keinoja matkailukohteen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

 

Tiedon, asenteiden ja toiminnan välillä on kuilu

Mamkin restonomi (AMK) -opiskelijat Johanna Kaustinen ja Pyry Mustonen tekivät keväällä osana Matkailu tutkimuskohteena -opintojaksoa kyselyn, jolla he selvittivät Mamkin restonomiopiskelijoiden tietämystä ilmastonmuutoksesta, asenteita ilmastonmuutosta kohtaan sekä sitä, kuinka opiskelijat ottavat huomioon hiilidioksidipäästöt omissa matkailuun liittyvissä valinnoissaan. Lisäksi kysyttiin, kuinka hiilidioksidipäästöt ovat opiskelijoiden mielestä koulutuksessa esillä.

Kysely lähti 350 opiskelijalle, joista 78 vastasi. Vastaajista 39 (55 %) oli uuden Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen opiskelijoita, siis keväällä 2015 tai sen jälkeen aloittaneita. Matkailun koulutuksesta vastaajia oli 21 ja palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutuksesta yksitoista.

Kyselyn mukaan valtaosa opiskelijoista tietää hiilijalanjäljestä, hiilidioksidipäästöjen lähteistä ja päästöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Oman käsityksensä mukaan opiskelijat tietävät myös matkailun hiilidioksidipäästöistä.  Opiskelijoiden mielestä hiilidioksidipäästöt ovat tulleet esille melko hyvin koulutuksessa, mutta mahdollisuudet vaikuttaa niihin ovat olleet esillä vähemmän. Keskihajonta on kuitenkin näissä kahdessa vastauksessa suuri.

Yli 60 % vastaajista on sitä mieltä, että matkailun hiilidioksidipäästöjä täytyy pienentää ja vielä useampi sitä mieltä, että voi omilla valinnoillaan itse pienentää hiilidioksidipäästöjään. Vastuu hiilidioksidipäästöjen pienentämisestä koetaan kuuluvan sekä matkailijoille, matkailuyrityksille että hallituksilla.

Opiskelijoiden toimintatapaa kuvaavissa kysymyksissä vastausten hajonta on suuri. Päätulos on kuitenkin se, että opiskelijoiden toiminnan taso matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi on selvästi vaatimattomampi kuin mitä tietämys ja asenne antaisivat ymmärtää. Myös useimmissa muissa matkailun hiilijalanjälkeä käsittelevissä tutkimuksissa näkyy tämä kuilu tietämyksen, asenteiden ja toiminnan välillä.

Suuri keskihajonta hiilijalanjäljen käsittelyä koskevassa kysymyksessä voi selittyä osin sillä, että vastaajat opiskelevat eri opetussuunnitelmien mukaan ja niissä opintojaksojen sisällöt ovat jossain määrin erilaisia. Eri koulutusten opiskelijoiden vastauksia vertailtaessa näkyykin, että keväällä 2015 ja sen jälkeen aloittaneiden opiskelijoiden mielestä hiilijalanjälkeä on käsitelty opetuksessa enemmän kuin aiemmin aloittaneiden mielestä. Opettajat ovat siis entistä paremmin tuoneet esille ilmastonmuutoksen ja matkailun hiilidioksidipäästöjen merkitystä.  Riittävästi näitä asioita ei kyselyn tulosten mukaan vieläkään käsitellä. Tuloksia on tarkoitus analysoida vielä tarkemmin ja hyödyntää niitä opetuksen kehittämisessä.

Eeva Koivula

Lehtori, projektipäällikkö

VÄHIMAT – Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s