Verkkoidentiteetti ja vloggaaminen osallisuuden edistäjinä

copy-of-copy-of-copy-of-nlinestore-com-1Mitä vloggaaminen merkitsee nuorille ja minkälaisia verkkoidentiteettejä videoilla tuodaan esiin? Näitä asioita lähdin tutkimaan opinnäytetyössäni, joka koostui kuuden alle 29-vuotiaan suomalaisen vloggaajan haastatteluista. Työn tavoitteena oli kerryttää lisää tutkimustietoa suuren suosion kasvattaneesta ilmiöstä, jota on tutkittu vielä varsin vähän etenkin nuorisoalan näkökulmasta.

Aineistosta kävi ilmi, että vloggaamisella on keskeinen merkitys sitä tekevien nuorten elämässä. Vaikka vloggaamista kuvattiin vain harrastukseksi, oli se silti kasvattanut haastateltavien itsevarmuutta, lisännyt heidän itseluottamustaan ja opettanut heille paljon erilaisia taitoja. Lisäksi nuoret kokivat saaneensa uusia kavereita ja heidän sosiaaliset piirinsä olivat kasvaneet. Osa oli jopa löytänyt vloggaamisen kautta uuden suunnan elämälleen, mikä kertoo tekemisen suuresta painoarvosta.

Tutkimuksen ehkä mielenkiintoisen tulos koski kuitenkin vloggaajien verkkoidentiteettejä. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen haastattelemani nuoret kertoivat tietoisesti muuttavansa olemustaan kameran edessä. Videoilla nostettiin selvästi enemmän esiin elämän positiivisia puolia, nuoret välttelivät kiroilemista ja lähes kaikki naispuoliset vastaajat kertoivat laittautuvansa tai meikkaavansa ennen kuvaamista. Vaikka tällainen näytöksellisyys on hyvin tyypillistä sosiaalisen median eri palveluissa, ollaan sen aiemmin ajateltu puuttuvan vlogeista, joissa havaintojen perusteella pyritään tuomaan esiin mahdollisimman autenttista minäkuvaa.

Mistä näytöksellisyys sitten kumpuaa ja lisääkö se nuorten paineita? Uskon, että positiivisten asioiden korostamisesta sosiaalisessa mediassa on tullut tietynlainen uusi normi nykypäivän nuorille ja sitä jopa odotetaan. Sen sijaan en näe ilmiötä pelkästään pahana asiana, vaikka siinä omat ongelmansa onkin. Verkkoidentiteetin kanssa leikitteleminen voi nimittäin olla todella vapauttavaa tarjoten eräänlaisen pakopaikan arjesta. Ilman reaalimaailman rajoitteita henkilö voi tuoda itsestään ilmi täysin uusia puolia tai keskittyä häntä kiinnostaviin asioihin ilman ennakkoluuloja tai sosiaalisia esteitä. Varsinkin anonymiteettiin perustuvissa verkkoyhteisöissä on turvallista ja vaivatonta kokeilla erilaisia identiteettejä.

Verkkoidentiteetti voi myös auttaa henkilöä pääsemään yli vaikeista asioista. Toisen persoonallisuuden turvin voi olla helpompaa jakaa haastavia elämänkokemuksia ja etsiä vertaistukea. Erityisesti nuoruudessa samankaltaisen seuran löytäminen on keskeistä minuuden rakentumiselle ja avautuminen toisille voi parhaimmillaan luoda voimaantumisen ja osallisuuden tunteita. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat vlogit, joissa nuoret jakavat sukupuolenvaihdosprosessejaan tai kertovat mielenterveydellisistä haasteistaan täysin tuntemattomille katsojille.

copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-nlinestore-com

Vloggaaminen on edelleen varsin uusi ilmiö eikä sille ole vielä muodostunut tarkkoja sääntöjä, mikä antaa jokaiselle vapauden luoda täysin omanlaistaan sisältöä. Sosiaalinen ulottuvuus on yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista, mutta videoilla voi myös vaikuttaa, tuoda ilmi omia mielipiteitä tai inspiroida muita. Vlogit voivatkin vaihdella toisistaan hyvin voimakkaasti niin sisällön kuin visuaalisuudenkin osalta ja erilaisia vlogigenrejä on jo nyt yli 10. Itse näen vloggaamisen monipuolisena ilmiönä, joka tarjoaa hyviä mahdollisuuksia niin osallisuuden edistämiseen, minäkuvan rakentumiseen kuin myös reflektoinnin toteuttamiseen henkilön iästä tai ominaisuuksista riippumatta!

Essi Roisko

ERNOD-hanke toimi Essi Roiskon opinnäytetyön tilaajanaERNOD-hanke toteutetaan ajalla 1.9.2015–31.8.2017. Hanketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupunginkirjasto ja Suomen Nuorisoseurat ry. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja hankkeen toteuttajatahot.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s